طراحی سایت
Enter Title
نام مرکز  مرکز بهداشتی درمانی روستایی چشمه شیرین
مسئول مرکز دکتر محمدرضا بختیاری
آدرس روستای چشمه شیرین
تلفن 35833320
امکانات

پزشک عمومی - ماما - بهداشت محیط - بهداشت خانواده - بهداشت روان - دندانپزشکی - تزریقات و پانسمان - آزمایشگاه- داروخانه

 

 خانه های بهداشت تحت پوشش

 دولگلاب - زید-  تلخاب- زرانگوش- گله دار- ضمیمه چشمه شیرین                                                              

Add Content...

 

جستجو