تماس با ما

ردیف

 

نام واحد

شماره تلفن     شماره فکس
1

 

مدیریت

35722118                  35722118
2

 

دفتر مدیریت

35722118     35722118
3

 

امورعمومی،کارگزینی ،دبیرخانه

35724106          -----
4

 

امورمالی،نقلیه ،حسابداری،اموال

35722320          ------
5

 

 مرکزبهداشت،گسترش،بهداشت محیط،بهداشت حرفه ای

35723200          -----