نام ونام خانوادگی : دکتر نصرت الله همتی

سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بدره 

 

 سوابق:

 1-کارشناس نظارت براموردرمان

2-مدیرداخلی بیمارستان حضزت رسول اکرم(ص)ابدانان

3-کارشناس مسئول گسترش شبکه بهداشت ودرمان ابدانان

4- کارشناس مسئول بهداشت روان

5-مسِول بخش جراحی مردان بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) ایلام

6-سوپروایزربالینی بیمارستان حضرت امام خمینی (ره)ایلام

7-مسِول درآمد بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)آبدانان

8- سرپرست بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)آبدانان

 

 

جستجو