مدیریت

                                                                     

نام ونام خانوادگی : مهندس رحمان کاظمی

مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بدره 

 

 سوابق:

 1-معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بدره 

2- کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت و درمان شهرستان بدره