نام ونام خانوادگی :فاطمه عموزاده 
سمت : کارشناس بهداشت حرفه ای
مدرک : مهندسی بهداشت حرفه ای
  نام و نام خانوادگی : ویدا ابراهیمی
سمت : کارشناس بهداشت حرفه ای
مدرک : کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

 

 

 

بهداشت حرفه ای
 
وظایف :
 

1- انجام مطالعات و بررسی های لازم بمنظور آگاهی از وضعیت عمومی کارگاهها و کارخانجات منطقه و شناخت مسائل بهداشتی صاحبان حرف مختلف و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پیرامون آن

 

2- بررسی واحدهای صنعتی تازه تاسیس از نظر رعایت نکات و اصول بهداشتی و ایمنی و ارائه نظر جهت صدور پروانه بهره برداری

 

3- رسیدگی به شکایات واصله و اقدام در رفع مشکلات در زمینه بهداشت محیط کار

 

4- نظارت و پیگیری در تامین مراکز بهداشت کار در واحدهای تولیدی و یا نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله مراکز بهداشت کار و با نظارت و همکاری پزشک

 

5 - تشکیل پرونده های بهداشتی و پزشکی و ارجاع افراد شاغل برای ادامه معاینات و تکمیل پرونده ها به مراکز درمانی ذیربط

 

6- نظارت و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه بهداشت حرفه ای و انجام کلیه مسائل مربوط به آن

 

7- اجرای برنامه های از پیش تعیین شده جهت جلوگیری از حوادث ناشی از کار

 

8- اندازه گیری ، نمونه برداری و ارزشیابی و ارائه طریق بمنظور کنترل عوامل زیان آور محیط کار طبق برنامه های از پیش تعیین شده

 

9- تشخیص و ارائه راه حل مسائل عمده ایمنی صنعتی و تهیه گزارش مقدماتی مربوط به حوادث

 

10- تکمیل فرم های آماری بهداشت حرفه ای پس از بررسی کارگاهها و کارخانجات برابر دستور العمل های موجود و تهیه گزارش و ارسال آن به واحد های ذیربط

 

11- شناسایی عوامل زیان آور محیط کار