نام و نام خانوادگی : مهندس حسین مرادی

سمت : کارشناس بهداشت مدارس

مدرک تحصیلی : لیسانس