نام و نام خانوادگی : زینب تمی

سمت : مسول جلب مشارکتهای مردمی

تحصیلات : کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

 

 

 

شرح وظایف کارشناس جلب مشارکتها :

 

1- برنامه ریزی جهت همکاری مردم بابرنامه های بهداشت درسطح شهرستان


2- ایجاد وامکان مشارکت عملی مردم درایجادوراه اندازی واحدهای بهداشتی


3- ایجادوتقویت روشهای مناسب برای همکاریهای بین بخشی درامورمربوط به برنامه جلب مشارکتها


4- شرکت درشوراهای بهداشتی


5- ایجادهماهنگی های درون بخشی درجهت برنامه ریزی وتعیین اولویتهای نیازمند مشارکت جامعه


6- برنامه ریزی درجهت شناساندن طرح جلب مشارکتهای مردمی درحوزه های مختلف براساس خط مشی های تعیین شده


7- کسب اطلاعات جمعیتی درموردمناطق تحت پوشش مراکزتابعه وبرنامه ریزی درخصوص اجرای برنامه درآنجا


8- انتخاب مراکزازلحاظ جغرافیایی ودسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی


9- تجزیه وتحلیل وکنترل وتهیه آمار جلب مشارکتهای مردمی براساس برنامه های تعیین شده


10- تهیه جداول اطلاعاتی ونمودارهای نمایشی جهت انعکاس مشارکت مردم دربرنامه های بهداشتی


11- برنامه ریزی جهت آموزش مربیان برنامه


12- جمع آوری وگزارش عملکردبرنامه به مسئولین


13- نظارت برشرکت کردن کلیه واحدهای تشکیل دهنده مرکز دربرنامه