نام ونام خانوادگی :فاطمه باباخانی 
سمت : کارشناس مسئول
رشته تحصیلی : مامایی
مدرک : کارشناس
نام ونام خانوادگی :زهرا کریمی تبار
سمت: کارشناس بهداشت خانواده
رشته تحصیلی : مامایی
مدرک : کارشناس مامایی
نام ونام خانوادگی :مریم مرادی
سمت کارشناس: میانسالان و سالمندان
رشته تحصیلی : کارشناس مامایی
مدرک : کارشناس

 

شرح وظايف و مسئوليتهای واحد :


- اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت عمومي در سطوح مختلف .


- بررسي و برنامه ريزي و تعيين اهداف و خط مشي هاي اجرائي در زمينه بهداشت خانواده و در قالب سياست هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .

 

برنامه سلامت مادران :
 

-تحت پوشش قرار دادن كليه زنان باردار در حين و بعد از باردار ي و انجام مراقبت ها براساس دستورالعمل وزارتخانه


- انجام مراقبت هاي روتين جهت كليه زنان باردار مخصوصا افرادي كه نياز به مراقبت ويژه دارند و در صورت لزوم ارجاع به مراجع بالاتر


- در اختيارقرار دادن كليه مكملها تا حد ممكن در ماهها ي مختلف بارداري


-آموزش در زمينه زايمان ايمن توسط فرد آموزش ديده و در محل مناسب و كاهش درصد زايمان در منزل


-نظارت بر كميت و كيفيت خدمات و برنامه ها و مقايسه آن با ضوابط و معيارهاي تعيين شده


- همكاري با مراكز بهداشتي درماني در اجراي طرحها و برنامه ريزي هاي مورد نياز


-نظارت بر مراكز تسهيلات زايماني و آموزش پرسنل درگير و تجهيز كردن كليه اين مراكز به وسايل مورد نيازبرنامه كودكان و نوزادان :


تحت پوشش قرار دادن كليه كودكان زير 6 سال و انجام مراقبت هاي روتين جهت اين گروه سني


- در اختيار قرار دادان كليه مكملها در حد امكان شهرستان جهت كودكان زير دو سال


-انجام مراقبت هاي درماني جهت اين گروه سني از طريق اجراي طرح مانا در كليه مراكز روستايي و خانه هاي بهداشت


-در اختيار قرار دادن داروهاي مانا در حد امكان به مراكز و خانه هاي بهداشت


- تجزيه و تحليل و ارزشيابي عملكرد مانا در سطح شهرستان


- برگزاري مشاوره شيردهي در مراكز و خانه هاي بهداشت و تصويب سهميه شير مصنوعي در صورت نياز با نظر مساعد اعضاء كميته شير شهرستان


- بررسي كليه پرونده هاي مرگ و مير نوزادان در كميته مرگ و مير شهرستان و پيگيري مصوبات كميته