نام و نام خانوادگی: رشید یاری

سمت :کارشناس مسئول مبارزه بابیماریها

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

 

نام ونام خانوادگی: بهزاد زینی وند

سمت :کارشناس بیماریهای غیرواگیر

مدرک تحصیلی : کارشناسی

نام و نام خانوادگی : جهانگیر کاظمی

سمت : بیماریهای واگیر

مدرک : دیپلم

 

 

 

وظایف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
 
بیماری های غیر واگیر :

 

1- انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویت ها جهت پیش بینی برنامه های اجرایی .

 

2- تدوین برنامه عملیاتی بیماریهای غیرواگیر منطقه با توجه به اولویت .

 

3- برسی برنامه های عملیاتی مراکز بهداشتی-درمانی و تائید آنها جهت اجرا در سطح مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تابعه

 

4- پیش بینی و تهیه لوازم و وسائل مورد نیاز و توزیع آن در بین واحدهای تابعه جهت اجراء عملیات طبق اعتبارات مصوب.

 

5- همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت بمنظور بررسی و کنترل و پایش فعالیت مراکز مذکور درزمینه بیماریهای غیرواگیر.

 

6- شرکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش بهداشت.

 

7- دریافت آمار عملیات انجام شده از واحدهای تابعه و تنظیم آنها.

 

8- گزارش نهایی و ارائه آن به مسئولین استانی.

 

9- شرکت در جلسات و کمیته هاو کمسیون های مختلف و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی.

 

10- بررسی گزارشهای آماری رسیده از مراکز بهداشتی درمانی.

 

11- تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز و ارائه آن به مقامات و مسئولین ذی ربط.

 

12- انجام سایر امور اجرایی .

 
بیماری های واگیر :
 

1- بررسی اپیدمیولوژیکی بیماریهای واگیردار شایع در شهرستان از طریق تکمیل فرم بررسی اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر

 

 

2- شناسایی ، تشخیص و درمان بیماریهای واگیردار شایع در شهرستان

 

3- تحت مراقبت قرار دادن بیماری واگیردار نیازمند مراقبت و پیگیری در شهرستان

 

4- تهیه و تدارک داروهای مورد نیاز بیماران واگیر دار

 

5- بررسی اطرافیان و افراد در تماس با افراد مبتلا به بیماریهای واگیردار

 

6- برقراری برنامه آنکال هاری در شهرستان در ساعات غیر اداری و پیگیری و واکسیناسیون افراد حیوان گزیده

 

7- هماهنگی بین بخشی ودرون بخشی جهت پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر

 

8- ترسیم نقشه اپیدمیولوژیکی بیماریهای واگیردار شایع در شهرستان

 

9- شناسایی گروههای در معرض خطر بیماریها و انجام آزمایشات لازم