نام و نام خانوادگی: حسین مرادی

سمت : معاون بهداشتی ورئیس مرکز بهداشت شهرستان بدره 

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد بهداشت محیط