نام و نام خانوادگی : زهره کاظمی
سمت : مسول آمار
تحصیلات : کارشناسی