نام ونام خانوادگی: شیوا رادمهر

سمت : کارشناس مسول واحد تغذیه

مدرک تحصیلی : کارشناسی علوم تغذیه و رژیم درمانی

رشته تحصیلی :  تغذیه

           

 

 

 

 


وظايف كارشناس تغذيه مركز بهداشت شهرستان:

برنامه ریزی برای تعیین وضعیت دسترسی فیزیکی اقشا ر جامعه به گروههای اصلی غذایی در فصول مختلف سال

هماهنگی در سیاستگذاریهای تامین دسترسی فیزیکی به غذا درحوزه های تولیدوتوزیع موادغذایی  در سطح شهرستان

پایش رونددسترسی فیزیکی به غذا در سطح شهرستان

تدوین برنامه های کوتاه مدت حمایتی برای :

مادران باردار وشیرده ، کودکان زیر 6سال و دانش آموزان

تدوین برنامه های کوتاه مدت حمایتی برای :

درمواقع بحران ( سیل، زلزله ،...

تدوین برنامه های بلند مدت حمایتی برای:

شرایط خشکسالی ، جنگ و...

حمایت از خانوارهای دچار سوءتغذیه وفقرمالی شدید

تدوین برنامه های اجرایی توانمندسازی اقشار آسیب پذیر( طرحهای درآمد زایی و اشتغال زایی)

تعیین راهکارهای ایجادهماهنگی وحمایت بخشهای دولتی از خیریه ها وسازمانهای غیردولتی

آموزش وفرهنگ سازی :

شناسایی فرهنگ و رفتارهای غذایی جامعه

تدوین برنامه آموزشی برای کارکنان بهداشتی درمانی ، کارکنان بین بخشی ،دانش آموزان ومعلمین .

تدوین برنامه آموزش همگانی

ایجادهماهنگی با ارگانهایی که درآموزش و ارتقاء آگاهی های تغذیه ای جامعه نقش دارند.

جلب همکاری صدا وسیما برای تولید وپخش برنامه های آموزشی تغذیه

ارتقاء مشارکت آموزشی زنان در سطح شهروروستا به عنوان گروه هدف ویژه

برنامه های درون بخشی تغذیه مطالعات اپيد ميولوژيك وطراحي مداخلات

بهبود رشدوتغذیه کودکان

تغذیه جوانان ودانش آموزان مدارس

تغذیه مادران بارداروشیرده

تغذیه سالمندان

کنترل کمبودریزمغذیها

تغذیه دربیماریهای مزمن مرتبط با تغذیه ( بیماریهای قلبی وعروقی ، دیابت، ..)

 

وظایف کارشناس تغذیه- درون بخش

انجام تحقيقات و تعئين وضعيت موجود و طراحي مداخله

تقویت برنامه پایش رشد کودک

تدوین برنامه آموزش پزشکان وسایررده های بهداشتی درمانی در زمینه تغذیه ورشد کودک

درگیر نمودن پزشکان بخش خصوصی درپایش رشدکودک واستفاده ازکارت رشد

اجرای برنامه مشارکتی کاهش سوءتغذیه کودکان درسطح استان

اجرای طرح حمایتی کودکان مادران وساير گروههاي اسيب پذيرنیازمندمبتلا به سوءتغذیه

فعال نمودن واحدهای مشاوره تغذیه درمراکزبهداشتی درمانی

تشکیل کمیته ها وپیگیری روند اجرای برنامه

پایش سالیانه یدادرار دانش آموزان

کنترل میزان ید نمکهای مصرفی شهرستان با پیگیری پایش نمکها درسطوح توزیع ومصرف

آموزش وبازآموزی کارکنان بخش های مرتبط در زمینه

نظارت براجرای صحیح برنامه های مکمل یاری (،تدوین برنامه های آموزشی کارکنان وآموزشهای همگانی ، پایش روندمصرف وارتقاء آن و..)

اجرای برنامه آهن یاری وآموزش تغذیه در دبیرستانهای دخترانه درسطح شهرستان

هدایت برنامه های آموزشی تغذیه دردیابت وساير بيماريهاي مرتبط

برنامه ریزی برای بهبود تغذیه در مراکز جمعی (مهد کودکها ، ادارات و..) ازطریق برگزاری نشست ها وهمایش های علمی وتوجیهی برای مدیران مراکزتغذیه جمعی ، تدوین دستورالعمل هاوبرگزاری دوره های  آموزشی موردنیاز)

مديريت برنامه اموزشي كاراموزي و كارورزي دانشجويان رشته هاي مختلف پزشكي در فيلد تغذيه جامعه