نام ونام خانوادگی : کبری دوستان اصل
سمت : کارشناس گسترش
مدرک :کارشناس پرستاری
...................................................................
نام و نام خانوادگی : کبری باباخانی
سمت : کارشناس گسترش
مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی   
...................................................................
نام و نام خانوادگی : زهره بالاوندی
سمت : کارشناس گسترش
مدرک تحصیلی : لیسانس پرستاری                   

 

 

واحد گسترش شبکه
 

وظايف :

1-افزایش دسترسی مردم به خدمات وتقویت نظام ارجاع از طریق فراهم نمودن شرایط لازم برای راه اندازی و ایجاد واحدهای بهداشتی ودرمانی

2-استفاده ازجلب مشارکت جامعه ومسئولین سایر بخش ها به منظور ایجاد فضای فیزیکی مناسب برای ارائه خدمات وهمچنین مشارکت در حفظ و نگهداری فضاهای فیزیکی موجود

3-تامین و فراهم نمودن تجهیزات اداری وفنی و وسائط نقلیه مناسب برای واحدهای بهداشتی ودرمانی وبهبود استاندارداین تجهیزات

4-نظارت بر فعایت وا حدهای بهداشتی ودرمانی موجود ونظام ارجاع برابر طرح گسترش شبکه وهمچنین انجام اصلاحات لازم در ساختار و نظام شبکه های بهداشتی ودرمانی

5-نظارت بر سیستم جمع آوری .کنترل واصلاح اطلاعات شبکه های بهداشت ودرمان از طریق نرم افزار مربوطه

6- ارتقاء سطح آگاهی وتوانمند سازی نیروهای جدیدالورود به نظام شبکه های بهداشت ودرمان و همچنین آشنا نمودن دانشجویان پزشکی وپیراپزشکی با نظام شبکه وفعالیت های واحد گسترش شبکهبرنامه های واحد گسترش شبکه

 

1- راه اندازی وایجاد واحدهای بهداشتی ودرمانی جدید نظیرخانه بهداشت پایگاه بهداشتی .مراکز بهداشتی ودرمانی شهری وروستائی وهمچنین مراکز بهداشت درشهرستانهای جدید برابر طرح گسترش شبکه

2- انجام اصلاحات لازم در طرح گسترش شبکه – بررسی .مطالعه وتعیین محلهای استقرار واحدهای بهداشتی ودرمانی

3- نظارت بر اجرای ضوابط گسترش شبکه وفعالیتهای واحدهای بهداشتی ودرمانی موجود.نظام ارجاع و اجرای دستورالعمل ها

4- پایش وارزشیابی خدمات ارائه شده توسط واحدهای بهداشتی ودرمانی وهمچنین تهیه ابزار پایش (چک لیست های موردنیاز ) بمنظور تعیین اثر بخشی خدمات وانجام اصلاحات لازم در سیستم شبکه

5-مشارکت دربرآورد.تامین وتوزیع نیروی انسانی مورد نیازواحدهای بهداشتی ودرمانی

6-تامین وتوزیع تجهیزات فنی واداری مورد نیاز واحدهای بهداشتی ودرمانی

7-مشارکت با مدیریت های فنی وبودجه دانشگاه بمنظور پیش بینی وتعیین اولویت احداث ساختمانها وفضای فیزیکی واحدهای بهداشتی ودرمانی

8-بررسی و گزارش تنگناها. نارسائی ها ومشکلات موجود در سیستم شبکه وتلاش درجهت رفع مشکلات

9-نظارت بر سيستم جمع آوري .ذخيره وكنترل اطلاعات نرم افزاري واحدهاي بهداشتي ودرماني (نرم افزار و IHNS) وهمچنين بهره گيري از داده هاي آماري جمع آوري شده بمنظور برنامه ريزي ساليانه

10-نظارت بر چگونگي ادغام خدمات بهداشتي ودرماني جديد در سيستم شبكه و همچنين ايجاد هماهنگي لازم بين واحدهاي بهداشتي ودرماني

11-مشاركت در انجام پروژه هاي تحقيقاتي كاربردي در زمينه هاي مربوط به نظام بهداشتي و درماني در شهرستانهاي تابعه

12-مشاركت وهمكاري با واحد آموزش بهورزي در داوطلب يابي.گزينش وآموزش بهورزان جديد

13-مشاركت در انجام مطالعات وپژوهش هائي كه به استقرار واصلاح نظام ارائه خدمات كمك مي نمايد

14-مشاركت در اجراي دوره هاي آموزشي عملي پزشكي اجتماعي وجامعه نگر در واحدهاي بهداشتي ودرماني

15-مشاركت در آموزش دانشجويان گروه پزشكي وپيراپزشكي كه به واحدهاي بهداشتي ودرماني اعزام مي شوند

16-همكاري وهماهنگي با اجراي برنامه هاي جاري بهداشتي ودرماني درسيستم شبكه

17-تعيين اولويت ها ونيازها ونظارت درتوزيع منابع مورد نياز واحدهاي بهداشتي ودرماني موجود