نام ونام خانوادگی : میثم ملکی       

سمت :سرپرست اداره امورعمومی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : علوم سیاسی 

 

 

 

 نام ونام خانوادگی : محمد مهرابی

 سمت : کارگزین 

مدرک تحصیلی:لیسانس

رشته تحصیلی : مدیریت                

 

           

نام ونام خانوادگی :

آذر منتی نژاد

 

 

               

نام ونام خانوادگی : سعیدبوچانی

سمت : امین اموال

 

                 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی : حبیب اله مولایی

سمت : انباردار