نام و نام خانوادگی : حسین مهدوی
سمت : مالی
تحصیلات : لیسانس حسابداری

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی: سعید بوچانی  واحد: درآمد

مدرک تحصیلی : لیسانس

 رشته تصیلی : حسابداری

     

 

 

                     

نام ونام خانوادگی: علی بوچانی

سمت :مسئول خدمات وتاسیسات

تحصیلات : دیپلم

 

 

                                      نام و نام خانوادگی : محمد فتحی
سمت : کارپرداز
تحصیلات : کاردانی

 

 

                                    نام و نام خانوادگی : مجید میرزایی
سمت : اموال
تحصیلات : دیپلم
 

 

                                 نام و نام خانوادگی : حبیب مولایی
سمت : مسول انبار دارویی و مرکزی
تحصیلات : دیپلم