نام ونام خانوادگی: زهرا قربانی

 

       مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی