نام ونام خانوادگی: فاطمه ملکشاهی
سمت : کارشناس فناوری اطلاعات
مدرک تحصیلی: کارشناس فناوری اطلاعات